Eucharystia

Co to jest Święta Eucharystia? Święta  EUCHARYSTIA jest  SAKRAMENTEM, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w KOMUNII ŚWIĘTEJ. W ten sposób staniemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.
 
EUCHARYSTIA jest po chrzcie i BIERZMOWANIU trzecim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim. Eucharystia jest mistycznym centrum wszystkich tych sakramentów, ponieważ historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Zatem celebracja Eucharystii stanowi „źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego" (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11). Ku niej wszystko zmierza, ponad nią nie ma nic wyżej, po co jeszcze można by sięgnąć. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew. Nie wymyśliliśmy tego rytuału. Sam Jezus sprawował z uczniami Ostatnią Wieczerzę i uprzedził w niej swoją śmierć. Dał się swoim uczniom w znaku chleba i wina i polecił im odtąd i po Jego odejściu celebrować -» EUCHARYSTIĘ. „Czyńcie to na moją pamiątkę" (1 Kor 11, 24).
 
Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?
Jezus ustanowił -» EUCHARYSTIĘ w wigilię swojej śmierci, „tej nocy, której został wydany" (1 Kor 11, 23), kiedy w Wieczerniku w Jerozolimie zgromadził wokół siebie -> APOSTOŁÓW i sprawował wraz z nim i Ostatnią Wieczerzę.
 
W jaki sposób Jezus ustanowił Eucharystię?
„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem: Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: To jest moje Ciało za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej Krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę" [1 Kor 11, 23-25].
 
Ta najstarsza relacja o wydarzeniach w Wieczerniku pochodzi od Pawła Apostoła, który sam nie był ich naocznym świadkiem, ale spisał to, co jako świętej tajemnicy strzegła wspólnota pierwszych chrześcijan i co celebrowano podczas liturgii.
 
Jak ważna jest Eucharystia dla Kościoła?
Celebrowanie EUCHARYSTII jest punktem kulminacyjnym życia chrześcijańskiej wspólnoty. W niej wspólnota staje się Kościołem.
Nie dlatego, że dajemy na tacę, nie dlatego, że się dobrze czujemy, czy dlatego, że przypadkowo zostali­śmy zaliczeni do jakieś parafii, jesteśmy Kościołem, ale dlatego, że w Eucharystii karmimy się Ciałem Chrystusa i nieustannie jesteśmy przemieniani w Ciało Chrystusa.
 
Jakie istnieją inne nazwy uczty Jezusa z nam i i co znaczą?
Rozmaite nazwy wskazują na niezgłębioną tajemnicę: Najświętsza Ofiara, Msza Święta, ofiara Mszy Świętej, Wieczerza Pańska, Łam anie chleba, Zgromadzenie eucharystyczne, Pamiątka Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, Święta i Boska Liturgia, Święte Misteria, -> KOMUNIA ŚWIĘTA.
 
Wieczerza Pańska - każda ofiara eucharystyczna jest zawsze tą ucztą, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami, a jednocześnie antycypacją uczty, którą Pan będzie celebrował wspólnie z odkupionymi na końcu wszystkich dni. Nie my, ludzie, sprawujemy liturgię. To Pan jest tym, który wzywa na liturgię i jest w niej mistycznie obecny.
 
Łamanie chleba - łamanie chleba było żydowską ucztą rytualną, do której Jezus nawiązuje podczas Ostatniej Wieczerzy, aby dać wyraz swojemu poświęceniu „dla nas" (Rz 8, 32). Przy „łamaniu chleba" uczniowie rozpoznali Go po Jego Zmartwychwstaniu. Mianem „Łamania chleba" pierwotny Kościół określał swoje zgromadzenia eucharystyczne.
 
W Eucharystii w sposób rzeczywisty karmimy się Jezusem, ponieważ Jego boskie Serce wchłania nasze serce w taki sposób, że czyni z niego jedno serce, zespolone z Jego sercem. Zatem Serce Jezusa uzdrowi nasze serce z trawiących je chorób (obojętność, nieufność, złe skłonno­ści, chorobliwe pasje, próżne uczucia, ludzkie ambicje...), sprawi, że będzie ono biło tym samym rytmem, jakim bije Jego serce, dla chwały Boga i pokoju ludzi. BŁ. JAKUB ALBERIONE (1884-1971), apostoł środków społecznego przekazu, założyciel paulistów
 
Zgromadzenie eucharystyczne - celebracja Uczty Pańskiej
jest wielkim dziękczynieniem wypowiadanym w zgromadzeniu,
które jest widzialnym znakiem Kościoła.
Pamiątka Męki, Śmierci i Zmartwychwstania - wspólnota
nie tylko celebruje liturgię eucharystyczną, lecz odkrywa
i celebruje wciąż na nowo rzeczywistość zbawczego przej­ścia Chrystusa przez cierpienie i śmierć do życia.
Święta i Boska Liturgia, Święte Misteria - w celebrowanej
Eucharystii jedno święto obchodzą Kościół niebiański
i ziemski. Ponieważ dary eucharystyczne, w których
jest obecny Chrystus, w pewnej mierze są czymś naj­świętszym na świecie, mówi się również o Najświętszym
Sakramencie.
Komunia Święta - ponieważ podczas Mszy Świętej
jednoczymy się z Chrystusem i przez Niego ze sobą
nawzajem, mówi się o Komunii Świętej, (łac. communio -
wspólnota).
 
Jakie są części stałe Mszy Świętej?
Każda Msza Święta (Liturgia Eucharystii) składa się z dwóch zasadniczych części: liturgii słowa i liturgii eucharystycznej w sensie ścisłym. W czasie liturgii słowa słyszymy czytania ze STAREGO i NOWEGO TESTAMENTU oraz Ewangelię. Poza tym jest miejsce na homilię i modlitwę wstawienniczą. W następującej po niej liturgii eucharystycznej składane są chleb i wino, potem konsekrowane i podawane wiernym w KOMUNII.
 
 Jakie są części Mszy Świętej? Mszę Świętą rozpoczyna zebranie wiernych i wejście kapłana oraz służby ołtarza (ministrantów, lektorów, kantorów itd.). Po pozdrowieniu następuje spowiedź powszechna, którą zamyka sekwencja KYRIE. W niedziele (poza okresem Wielkiego Postu i Adwentu) i uroczystości śpiewa się lub recytuje hymn CHWAŁA. Kolekta wprowadza do jednego lub dwóch czytań ze STAREGO i NOWEGO TESTAMENTU, po którym następuje lub które rozdziela psalm responsoryjny. Przed proklamowaniem Ewangelii intonuje się  ALLELUJA. Po fragmencie Ewangelii w niedzielę i dni świąteczne (czasami w dzień powszedni)  KAPŁAN lub przynajmniej DIAKON wygłasza kazanie (HOMILIA). Również jedynie w niedziele i dni świąteczne wspólnota wspólnie wyznaje wiarę CREDO, do którego dołączone są prośby. Druga część Mszy Świętej zaczyna się przygotowaniem darów, które kończy modlitwa nad darami. Punktem kulminacyjnym liturgii eucharystycznej jest modlitwa eucharystyczna, którą rozpoczyna prefacja i śpiew SANCTUS. Bezpo­średnio potem następuje przeistoczenie darów chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Modlitwę eucharystyczną zamyka DOKSOLOGIA, która stanowi pomost do Modlitwy Pańskiej. Potem następuje modlitwa o pokój i znak pokoju, śpiew „Baranku Boży", połam anie Chleba eucharystycznego i udzielanie świętych darów wiernym, z reguły tylko pod postacią Ciała Chrystusa. Mszę Świętą kończy chwila modlitewnego skupienia, dziękczynienia, modlitwa na zakończenie i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO udzielane przez kapłana.
 
 
Kto przewodniczy liturgii Eucharystii?
Właściwie podczas każdej Liturgii Eucharystii działa sam Chrystus. Reprezentuje Go  BISKUP lub KAPŁAN. Zgodnie z wiarą Kościoła, celebrans stoi przy ołtarzu in persona Christi capitis (łac. w osobie Chrystusa, Głowy). Oznacza to, że kapłan nie tylko działa zamiast czy na zlecenie Chrystusa, lecz na podstawie święceń jest Chrystusem, który jako Głowa Kościoła działa przez niego.
 
 
W jaki sposób Chrystus jest obecny podczas celebrowania Eucharystii?
Chrystus w SAKRAMENCIE EUCHARYSTII jest obecny mistycznie, ale realnie. Tak często jak Kościół wypełnia nakaz Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę" (1 Kor 11, 25), łam ie chleb i bierze kielich, dzieje się to samo, co wydarzyło się wówczas: Chrystus naprawdę oddaje się za nas, a my naprawdę jesteśmy częścią Jego. Jednorazowa i niepowtarzalna ofiara Chrystusa na krzyżu uobecnia się na ołtarzu; dokonuje się dzieło naszego Odkupienia.
 
 
Jak we właściwy sposób powinniśmy uczcić Pana obecnego w chlebie i winie?
Ponieważ Bóg jest realnie obecny w konsekrowanym chlebie i winie, musimy przechowywać te święte dary przejęci głęboką czcią i adorować naszego Pana i Odkupiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie.
 
Jeśli po Liturgii EUCHARYSTII pozostały jeszcze konsekrowane hostie, przechowuje się je w świętych naczyniach w tabernakulum. Ponieważ obecny jest w nim Najświętszy Sakrament, TABERNAKULUM jest najczcigodniejszym miejscem w każdym kościele. Przed każdym tabernakulum powinniśmy uklęknąć. Na pewno ten, kto rzeczywiście podąża za Chrystusem, rozpoznaje Go w najuboższych i służy Mu w nich. Znajdzie jednak także czas na chwilę modlitwy przed tabernakulum i obdarzy eucharystycznego Pana swoją miłością.
 
 
Jak często chrześcijanin-katolik musi uczestniczyć w Liturgii Eucharystii?
W każdą niedzielę i święta nakazane chrześcijanin-katolik zobowiązany jest wziąć udział we Mszy Świętej. Kto rzeczywiście pragnie przyjaźni Jezusa, może czę­ściej odpowiadać na osobiste zaproszenie Jezusa na ucztę.
 
Jak muszę się przygotować, aby móc przyjąć świętą Eucharystię?
Kto chciałby przyjąć świętą EUCHARYSTIĘ, musi być katolikiem . Jeśli uświadamia sobie, że popełnił grzech ciężki, powinien się wcześniej wyspowiadać. Zanim przystąpi się do ołtarza, należy pojednać się z bliźnimi. 
 
W jaki sposób Komunia Święta mnie zmienia?
Każda KOMUNIA ŚWIĘTA ściślej wiąże mnie z Chrystusem, czyni ze mnie żywą część Ciała Chrystusa, odnawia łaski, które otrzymałem na chrzcie i przy -» BIERZMOWANIU, jak również sprawia, że staję się mocniejszy w walce z grzechem.
 
Czy Eucharystia może być udzielana także chrześcijanom, którzy nie są katolikami?
KOMUNIA ŚWIĘTA jest wyrazem jedności Ciała Chrystusa. Do Kościoła katolickiego należy ten, kto w nim został ochrzczony, wyznaje jego wiarę i żyje z nim w jedności. Byłoby nonsensem, gdyby Kościół zapraszał do Komunii ludzi, którzy (jeszcze) nie podzielają wiary Kościoła i nie żyją jego życiem. Szkodziłoby to również wiarygodności znaku EUCHARYSTII.
 
W jaki sposób Eucharystia jest antycypacją życia wiecznego?
Jezus obiecał swoim uczniom, a wraz z nim i także nam, że pewnego dnia zasiądą z Nim do stołu. Dlatego każda Msza Święta jest „pamiątką Męki, pełnią łaski, zadatkiem przyszłej chwały" (Kanon Rzymski).