Rachunek sumienia dla młodzieży

Rachunek sumienia dla młodzieży

czyli

sztuka inwestowania w siebie

w dziesięciu krokach

Zanim zaczniesz

Każdy ma inne problemy i inne grzechy, a więc jeden potrzebuje na rachunek sumienia i spowiedź więcej czasu, a inny mniej. Proszę więc: zanim podejdziesz do konfesjonału uklęknij przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, opowiedz Mu o swoich problemach, o tym z czym sobie nie radzisz i powiedz co najbardziej pragniesz zmienić - z czego chcesz się poprawić... A potem z przygotowanym rachunkiem sumienia idź do konfesjonału. Czas oczekiwania wykorzystaj no modlitwę - spotkanie z Bogiem ... 

Pierwsze przykazanie

Mówi o miejscu Boga w naszym życiu. Należy więc postawić sobie pytanie:

 • o czas dla Boga, czy Bóg nie jest spychany na margines życia, na koniec dnia?
 • czy nie brakuje codziennej modlitwy, i jak ta modlitwa wygląda? Może jest odmawiana bezmyślnie i w pośpiechu?
 • czy wiara w Boga się rozwija (poprzez np. czytanie Pisma św., książek i gazet religij­nych)?
 • czy to co czytam, oglądam, a także ludzie, których spotykam, pomagają mi zbliżać się do Boga, czy może mnie od Niego oddalają?
 • czy umiem się przyznać do wiary i prze­ciwstawić się złu tam, gdzie je dostrzegam?

Drugie przykazanie

Mówi o szacunku wobec Boga i tego, co święte. Należy więc postawić sobie pytanie:

 • czy nie odrzucam woli Bożej wyrażonej w przykazaniach i nauce Kościoła (np. przez mówienie: "dla mnie to nie jest grzechem”) ?
 • czy nie odrzucam Boga przez długotrwałe unikanie spowiedzi św. i trwanie w grzechu śmiertelnym?
 • czy nie przysięgałem bez potrzeby, fałszywie, lub czy dotrzymałem przysięgi?
 • czy nie wyszydzałem Kościoła, ludzi, którzy starają się każdego dnia ukazywać swą wiarę?
 • czy szanowałem imiona i rzeczy święte?

Trzecie przykazanie

Mówi o wypełnianiu obowiązków religijnych. W związku z tym należy postawić sobie pytanie:

- o udział we Mszy św. w niedzielę i święta (jeżeli zdarzały się zawinione nieobecności, należy podać ilość i powód), w jaki sposób uczestniczę we Mszy św. (słuchanie oraz zaangażowanie we wspólną modlitwę)?

 • czy nie zakłócam świątecznego charakteru niedzieli przez niepotrzebną pracę?
 • czy staram się ubogacić niedzielę czyta­niem Biblii, dobrych książek, oglądaniem dobrych programów w telewizji lub cieka­wymi spotkaniami?
 • czy potrafię domownikom przypomnieć o Mszy św. i właściwym przeżyciu niedzieli?
 • czy zachowuję posty nakazane w Kościele?
 • czy powstrzymywałem się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu?
 • czy przystąpiłem do spowiedzi i Komunii św. w okresie wielkanocnym?

Czwarte przykazanie

Jest wezwaniem do okazywania szacunku i wdzięczności rodzicom, nauczycielom i sprawującym władzę. Przykazanie to porusza następujące problemy:

- sposób odnoszenia się do wspomnianych osób,

 • uczciwość, prawdomówność w stosunku do nich,
 • dbałość o ich dobre imię,
 • podejmowanie codziennych obowiązków domowych i szkolnych,
 • gotowość do wzięcia odpowiedzialności za sprawy domowe i rodzinne (np. pomoc w sprzątaniu, czy innych domowych zaję­ciach).

Piąte przykazanie

Wzywa nas do szacunku oraz ochrony życia swojego i innych ludzi. W związku z tym nakazuje:

 • szanować i bronić życia na każdym etapie jego istnienia (od poczęcia, aż do śmierci),
 • nie godzić się na jego lekceważenie (zwła­szcza w dyskusjach na temat zabijania dzieci nienarodzonych),
 • dbać o zdrowie (zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nieodpowiedni ubiór, okaleczenie się).

Grzechem jest także:

 • znieważanie drugiego człowieka słowem lub czynem,
 • uleganie uczuciu nienawiści, złości,
 • brak dążenia do zgody,
 • niechętne przebaczenie,
 • próba samobójstwa,
 • ucieczka z domu,
 • dręczenie zwierząt,
 • niszczenie przyrody,
 • i oczywiście zabójstwo.

Szóste przykazanie

Staje na straży godności człowieka i sza­cunku w dziedzinie przekazywania życia.

Grzechy przeciw temu przykazaniu to:

 • współżycie przedmałżeńskie,
 • rozbudzanie pożądliwości przez pieszczoty i pocałunki,
 • czyny nieczyste (samogwałt, czyli masturbacja, onanizm),
 • nieskromne rozmowy,
 • rozbudzanie pożądliwości i nieskromnych myśli przez lekturę, oglądanie filmów lub czasopism pornograficznych,
 • prowadzenie innych ludzi do nieczystości przez słowa lub czyny.

Siódme przykazanie

Stoi na straży własności drugiego człowieka oraz własności wspólnej. W zakres tego przykazania wchodzą następujące sprawy:

 • kradzież,
 • niszczenie własności innych lub wspólnej (np. urządzeń miejskich, gminnych, szkolnych),
 • nie oddanie rzeczy skradzionych lub znalezionych, gdy znamy właściciela,
 • oszustwo,
 • nieuczciwy zysk.

Należy w tym przykazaniu określić także jak wielka była szkoda wyrządzona przez po­pełniony grzech.

Ósme przykazanie

Mówi o odpowiedzialności za słowo. Trzeba więc zadać sobie pytanie:

 • o prawdę i kłamstwo w życiu, czy nie po­sługuję się półprawdą?
 • czy nie zaszkodziło się komuś poprzez oszczerstwo (mówienie nieprawdy), obmowę (rozgłaszanie słabości drugiej osoby), plotki, podejrzenia i posądzenia?
 • jak wyglądało spełnianie obietnic i dotrzymywanie tajemnicy?
 • czy w życiu nie zachowuję się w sposób ob­łudny?
 • czy potrafię uznać własne błędy i doceniać zalety innych?

Dziewiąte przykazanie

Obejmuje grzechy, które są znakiem wewnętrznego nieuporządkowania w dzie­dzinie seksualnej. Wiele z nich może pojawić się w okresie dojrzewania. Należy więc zwrócić uwagę:

 • czy nie są świadomie i dobrowolnie do­puszczane nieskromne myśli, wyobrażenia i pragnienia?
 • czy zdobywanie wiedzy z dziedziny seksualnej, które jest czymś potrzebnym, nie prowadzi do rozbudzenia tej sfery życia ?
 • czy nie zdarzają się rozmowy, które mają doprowadzić do rozbudzenia pożądania ?
 • czy celowo nie poszukuję tego, co prowadzi do grzechów nieczystych? czy świadomie i dobrowolnie nie podtrzymuję w swej pamięci nieskromnych myśli, pragnień i obrazów?
 • czy nie jestem dla innych powodem nieskromnych myśli i wyobrażeń przez sposób bycia, słowa oraz ubiór?
 • czy celowo nie ubieram na siebie takich strojów, które mają "prowokacyjny charakter”?

Dziesiąte przykazanie

Zwraca uwagę na sferę niewłaściwych pragnień, które rodzą się w człowieku na widok tego, co inni posiadają. Należy zwrócić uwagę:

 • na rodzące się uczucia zazdrości,
 • czy stan posiadania innych nie rodzi we mnie uczucia nienawiści, nieżyczliwości i czy nie prowadzi do podejrzeń, obmowy?
 • czy umiem się cieszyć i dziękować Bogu za to, co posiadam?
 • czy umiem się dzielić z innymi tym, co mam?
 • czy jestem wrażliwy na potrzeby innych ludzi, czy dostrzegam ich potrzeby?
 • czy moje życie jest poukładane wg właściwej hierarchii wartości (czy sprawy materialne nie zasłaniają tego, co prowadzi do Boga i ludzi)?

Modlitwa końcowa

         Boże mój, dziękuję Ci za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za życie łaski, które mi dałeś. Umocniłeś mnie do walki z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus, aby obdarzyć mnie dobrem Pomóż mi wytrwać w postano­wieniach i więcej nie grzeszyć. Amen.